Rachunek zysków i strat

Co to jest rachunek zysków i strat?

Rachunek zysków i strat to raport przedstawiający dochody, wydatki i wynikające z nich zyski lub straty firmy za określony okres. Pierwszą rzeczą, którą przygotowuje księgowy, jest rachunek zysków i strat. Wynika to z faktu, że zysk lub strata netto muszą być najpierw obliczone, zanim będą mogły sporządzić zestawienie kapitału własnego danego przedsiębiorstwa.

Rachunek zysków i strat oblicza dochód netto firmy, odejmując całkowite wydatki od całkowitego dochodu. Kalkulacja ta pokazuje inwestorom i wierzycielom ogólną rentowność firmy, a także to, jak skutecznie firma generuje zyski z całkowitych przychodów.

Rachunki przychodów i kosztów mogą być również podzielone w celu obliczenia zysku brutto oraz dochodu lub straty z operacji. Te dwa obliczenia są najlepiej widoczne w wieloetapowym rachunku zysków i strat. Zysk brutto oblicza się, odejmując koszt sprzedanych towarów od sprzedaży netto. Dochód operacyjny jest obliczany poprzez odjęcie kosztów operacyjnych od zysku brutto.

Kursy, szkolenia z rachunkowości – http://www.kursy24h.pl/oferty/kat_ksiegowe/kat2_rachunkowosc/

W przeciwieństwie do bilansu rachunek zysków i strat oblicza zysk lub stratę netto w pewnym przedziale czasu. Na przykład sprawozdania roczne wykorzystują przychody i koszty w okresie 12 miesięcy, podczas gdy sprawozdania kwartalne koncentrują się na przychodach i kosztach poniesionych w okresie 3 miesięcy.

Cel rachunku zysków i strat

Do czego służy rachunek zysków i strat?

Ważne jest, aby pamiętać, że istnieje kilka różnych typów rachunków zysków i strat, które są tworzone z różnych powodów. Na przykład oświadczenie na koniec roku, które jest przygotowywane corocznie dla akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów, nie ma wielkiego znaczenie dla kierownictwa, gdy próbują prowadzić firmę przez cały rok. Tym samym śródroczne sprawozdania finansowe są przygotowane dla kierownictwa do sprawdzenia statusu operacji w ciągu roku. Kierownictwo zazwyczaj przygotowuje również oświadczenia departamentów, które dzielą numery przychodów i wydatków według segmentów działalności.

Ostatecznie głównym celem wszystkich zestawień zysków i strat jest przekazanie informacji o rentowności i działalności biznesowej firmy użytkownikom końcowym. Każdy z tych użytkowników końcowych ma własne wykorzystanie tych informacji.

Szkolenia finansowe – http://www.szkolenia24h.pl/oferty/kat_finansowe/

Kto korzysta z rachunku zysków i strat?

Istnieją dwie różne grupy osób, które korzystają z tego sprawozdania finansowego: użytkownicy wewnętrzni i użytkownicy zewnętrzni.

Użytkownicy wewnętrzni, tacy jak kierownictwo firmy i rada dyrektorów, używają tego oświadczenia do analizowania działalności jako całości i podejmowania decyzji o sposobie jej prowadzenia. Na przykład używają numerów wydajności, aby ocenić, czy powinny otworzyć nowy oddział, zamknąć dział lub zwiększyć produkcję produktu.

Z drugiej strony, użytkownicy zewnętrzni, tacy jak inwestorzy i wierzyciele, są osobami spoza firmy, które nie mają źródła informacji finansowych na temat firmy, z wyjątkiem opublikowanych raportów. Inwestorzy chcą wiedzieć, jak zyskowna jest firma i czy będzie się rozwijać w przyszłości. Dotyczą one głównie tego, czy inwestowanie ich pieniędzy jest firmą, z którą przynoszą pozytywny zwrot.

Wierzyciele, z drugiej strony, nie są tak zaniepokojeni rentownością, jak inwestorzy. Wierzyciele są bardziej zainteresowani przepływem środków pieniężnych firmy i generują wystarczające dochody, aby spłacić swoje pożyczki.

Konkurenci są również zewnętrznymi użytkownikami sprawozdań finansowych. Korzystają z rachunku zysków i strat konkurentów, aby ocenić, jak dobrze radzą sobie inne firmy w swojej przestrzeni i czy powinny wejść na nowe rynki i spróbować konkurować z innymi firmami.

Format rachunku zysków i strat

Istnieją dwa formaty rachunku zysków i strat, które są zazwyczaj przygotowywane.

Jednoetapowy rachunek zysków i strat – instrukcja pojedynczego kroku pokazuje tylko jedną kategorię dochodu i jedną kategorię wydatków. Ten format jest mniej użyteczny dla użytkowników zewnętrznych, ponieważ nie mogą obliczyć wielu wskaźników wydajności i rentowności za pomocą tych ograniczonych danych.

Wieloetapowy rachunek zysków i strat – wielostopniowa instrukcja rozdziela konta wydatków na bardziej odpowiednie i użyteczne konta na podstawie ich funkcji. Koszty sprzedanych towarów, koszty operacyjne i nieoperacyjne są wyodrębniane i wykorzystywane do obliczania zysku brutto, przychodów operacyjnych i zysku netto.

W obu formatach rachunku zysków i strat przychody są zawsze prezentowane przed kosztami. Wydatki mogą być wymienione w kolejności alfabetycznej lub według całkowitej kwoty w dolarach. Każda prezentacja jest do przyjęcia.

Koszty mogą być również sformatowane według charakteru i funkcji wydatku.

Wszystkie rachunki zysków i strat mają nagłówek, w którym wyświetlana jest nazwa firmy, tytuł wyciągu i okres raportu.

Co jest uważane za wydatek w rachunku zysków i strat?

Wydatki to nakłady zasobów na towary lub usługi. Koszty te obejmują między innymi wynagrodzenia, amortyzację i koszty odsetek. Są one raportowane w kilku sekcjach rachunku zysków i strat. Koszty sprzedaży towarów są wykazywane w sekcji raportowania zysku brutto, podczas gdy koszty operacyjne są wykazywane w części dotyczącej operacji. Pozostałe koszty są wykazywane w dalszej części sprawozdania w sekcji „pozostałe zyski i straty”.

Skorzystaj z ciekawych porad na stronie https://porady123.pl/finanse z finansów itp…

Jak obliczasz rachunek zysków i strat?

Rachunek zysków i strat służy do obliczania dochodu netto firmy. Formuła rachunku zysków i strat to przychody – wydatki = dochód netto. Jest to proste równanie, które pokazuje rentowność firmy. Jeśli przychody są wyższe niż wydatki, firma jest rentowna. Jeśli przychody są niższe niż wydatki, firma jest nieopłacalna.

Co to jest wieloetapowy rachunek zysków i strat?

Wieloetapowa instrukcja dzieli działalność biznesową na kategorie operacyjne i nieoperacyjne. Sekcja operacyjna obejmuje sprzedaż, koszt sprzedanych towarów oraz wszystkie koszty sprzedaży i administracyjne. Sekcja nieoperacyjna obejmuje inne dochody lub wydatki, takie jak odsetki lub wpływy z ubezpieczenia.

admin
Author: admin

One thought on “Rachunek zysków i strat

  • Wiedza z zakresu rachunkowości, księgowości jest cenną umiejętnością dla każdego przedsiębiorcy. Ważne też jest mieć dobrą księgowa w firmie do obsługi tej strony działalności firmy. Ważna jest stale aktualizowana wiedza a to właśnie dają szkolenia, kursy – zobacz na stronie http://www.szkolenia24h.pl/oferty/kat_ksiegowe/ – bez odpowiednich kwalifikacji i wiedzy żadna osoba nie poprowadzi dobrze księgowości.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *