Sprawozdania finansowe

Czym są sprawozdania finansowe?

Sprawozdania finansowe to raporty sporządzane i wydawane przez kierownictwo firmy w celu dostarczenia inwestorom i wierzycielom dodatkowych informacji na temat wyników spółki i wyników finansowych. Cztery ogólne sprawozdania finansowe obejmują:

 

Raporty te są przygotowywane w tej kolejności i są podawane do publicznej wiadomości jako pełny zestaw oświadczeń. Oznacza to, że są one nie tylko publikowane razem, ale są również projektowane i przeznaczone do wspólnego czytania. Ponieważ każde oświadczenie zawiera tylko informacje o określonych aspektach sytuacji finansowej firmy, ważne jest, aby raporty te były używane razem.

Na przykład bilans pokazuje poziomy zadłużenia spółki, ale nie może pokazać, jakie są koszty pokrycia długu. Zarówno bilans, jak i rachunek zysków i strat są potrzebne do obliczenia wskaźnika pokrycia zadłużenia dla inwestorów i wierzycieli, aby zobaczyć prawdziwy obraz obciążenia długiem przedsiębiorstwa.

Celem tych raportów jest dostarczenie przydatnych informacji finansowych użytkownikom spoza firmy. Zasadniczo raporty te uzupełniają podstawowy cel rachunkowości finansowej , dostarczając informacje pomocne w procesie podejmowania decyzji finansowych.

 

Zrozumienie tych sprawozdań finansowych jest pierwszym krytycznym krokiem inwestorów, wierzycieli i możesz dowiedzieć się o zyskach firmy, rentowności, zarządzaniu aktywami, dźwigni finansowej, przepływach pieniężnych i aktualnym udziale akcjonariuszy. Gdy zrozumiesz wszystkie te aspekty firmy, możesz ocenić jej względną kondycję finansową i ustalić, czy warto inwestować lub pożyczać pieniądze.

 

Kto wydaje sprawozdania finansowe?

Firmy wydają różne rodzaje sprawozdań finansowych z różnych powodów, w różnych okresach, w ciągu roku. Spółki publiczne są zobowiązane do publikowania sprawozdań finansowych poddanych audytowi co najmniej raz na kwartał.

Firmy niepubliczne lub prywatne generalnie wydają arkusze finansowe bankom i innym wierzycielom w celach finansowych. Wielu wierzycieli nie zgodzi się na fundusze pożyczkowe, chyba że firma może udowodnić, że jest wystarczająco stabilna finansowo, aby spłacić przyszłe zadłużenie.

Zarówno spółki publiczne, jak i prywatne emitują co najmniej 4 sprawozdania finansowe w celu przyciągnięcia nowych inwestorów i pozyskania finansowania na rozbudowę.

Różne typy sprawozdań finansowych

Oświadczenia okresowe

Arkusze finansowe, które są wydawane na okresy krótsze niż jeden rok, nazywane są oświadczeniami okresowymi, ponieważ są używane jako oświadczenia tymczasowe do oceny sytuacji finansowej spółki do czasu wydania pełnego sprawozdania rocznego.

Śródroczne sprawozdania finansowe są najczęściej wydawane kwartalnie lub półrocznie, ale nierzadko firmy wydają raporty miesięczne wierzycielom w ramach swoich zobowiązań kredytowych. Sprawozdania kwartalne, jak sama nazwa wskazuje, są wydawane co kwartał i obejmują jedynie dane finansowe z tego trzymiesięcznego okresu. Podobnie sprawozdania półroczne zawierają dane z okresu sześciu miesięcy.

Ponieważ te oświadczenia tymczasowe obejmują mniejszy okres, śledzą również mniej historii finansowej. Dlatego roczne sprawozdania finansowe są na ogół bardziej wiarygodne i lepiej odzwierciedlają rzeczywistą sytuację finansową firmy.

Roczne sprawozdania

Roczny formularz sprawozdania finansowego jest sporządzany raz w roku i obejmuje 12-miesięczny okres wyników finansowych. Zasadniczo oświadczenia te są wydawane pod koniec roku podatkowego firmy zamiast roku kalendarzowego.

 

Analiza sprawozdania finansowego

Kto korzysta ze sprawozdań finansowych i do czego służy?

Sprawozdania finansowe są przygotowywane głównie dla użytkowników zewnętrznych. Są to ludzie, którzy są poza firmą lub organizacją i potrzebują informacji na jej temat, aby oprzeć swoje decyzje finansowe.

Inwestorzy i wierzyciele analizują ten zestaw oświadczeń, na których opierają swoje decyzje finansowe. Sprawdzają również dodatkowe raporty finansowe, takie jak noty z sprawozdań finansowych i dyskusja zarządcza.

Rachunek zysków i strat oraz konta bilansowe są porównywane ze sobą, aby zobaczyć, jak efektywnie firma wykorzystuje swoje aktywa do generowania zysków. Poziom zadłużenia i kapitału własnego można również zbadać w celu ustalenia, czy firmy właściwie finansują operacje i ekspansje.

Większość inwestorów i wierzycieli wykorzystuje wskaźniki finansowe do analizy tych porównań. Prawie nie ma limitu ilości współczynników, które można połączyć w celach analitycznych.

Same wskaźniki rzadko dają użytkownikom zewnętrznym i decydentom wystarczające informacje, aby ocenić, czy firma jest w dobrej kondycji fiskalnej. Inwestorzy i wierzyciele na ogół porównują wskaźniki różnych firm, aby opracować standard branżowy lub punkt odniesienia do oceny wyników firmy.

 

admin
Author: admin

2 thoughts on “Sprawozdania finansowe

  • Interesują mnie przykładowe sprawozdania finansowe – chciałby na ich podstawie zobaczyć konkretne przypadki. Zna ktoś gdzie coś takiego można znaleźć?

    Odpowiedz
  • Szukam szkoleń z tworzenia i przygotowywania tego typu sprawozdań

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *